KHOE MỘT CÔNG BỐ QUỐC TẾ Đây là bài báo của tôi và Geoffrey Powell một đồng nghiệp người Anh đang làm việc tại Pháp vừa mới có số tập số trang trên Journal of Algebra một tạp chí quốc tế tốt

KHOE MỘT CÔNG BỐ QUỐC TẾ
Đây là bài báo của tôi và Geoffrey Powell, một đồng nghiệp người Anh đang làm việc tại Pháp, vừa mới có số tập, số trang trên Journal of Algebra, một tạp chí quốc tế tốt:
https://authors.elsevier.com/a/1Xsdl4~FOylRI
Nhấn vào Download PDF (trên cùng bên trái), rồi chọn Article.
Elsevier cho phép tải bài này miễn phí trong 50 ngày, cho đến 28/11/2018.
Đọc Lời nói đầu (Introduction) sẽ thấy bài báo chứng minh một Giả thuyết của tôi (Conjecture 3), là dạng yếu của 2 Giả thuyết khác (Conjectures 1 và 2) cũng của tôi, tổng quát hơn, vẫn còn chưa biết đúng hay sai, mà bản thân tôi và các đồng nghiệp đã theo đuổi chứng minh chúng gần 30 năm nay. (Xem 10 công bố của tôi và các cộng sự trong phần Tài liệu dẫn.)
Theo đuổi một bài toán gần 30 năm, có điên không?

2 Replies to “KHOE MỘT CÔNG BỐ QUỐC TẾ Đây là bài báo của tôi và Geoffrey Powell một đồng nghiệp người Anh đang làm việc tại Pháp vừa mới có số tập số trang trên Journal of Algebra một tạp chí quốc tế tốt”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *